Annestuds - en side om min slægt

 

  Morfars søskende  
  Mor, Far og os 3 søskende  
  Album 2  
  Album 3  
  Maries Dagbog  
  Album 4  
  Album 1  
  Forside  
  Slægtsforskning  
  Min Mors slægt  
  Min Fars slægt  
  Brovst i dag  
  Børnene i Østbirk  
  Gæstebog  
  Morfars slægt  
 

 

Min morfar er af slægten Berg om hvilken der i 1921 blev lavet en slægtsbog.

Om Bjerget står der:

 

Beboerne af ”Bjerget” har baaret Gaardens navn som Kendingsnavn.  Det findes skrevet paa forskellig maade: Biærre, Bjerre, Bjærget; Bierg, Berg etc.  Sidstnævnte form har været almindelig i flere gren af slægten.

 

Bidrag til  "Bjerget"s Historie.

 

"Bjerget, Aaby Sogn,  Gaarden ligger c. 19 km fra Nørre Sundby.

Ejer: Chr. Nielsen Bjerg, som overtog Gaarden i Novbr. 1888, er født i Vedsted 29. Marts 1856 og gift med Margrethe Madsen, født paa Ejendommen 27. Oktbr. 1855 .

.Matr.-Nr. 5a af Aaby. Hartkorn 3 Tdr. 4 Skp. 1 Fdkr. 1;~ Alb.

Ejendomsskyld 23,000 Kr. Brandassurance for Bygningerne 11 ,900 Kr~ Areal 92 Tdr. Ld., deraf Ager 62, Eng 3, Skov 4, Hede 7, Græsningsjord 15, Have og Gaardsplads L Ager­marken drives i en' 7 Marksdrift : Brak, Hug, Byg, Havre og 3aars Græs. Jordens Bonitet er sandmuldet. Der boldes 14 Køer, 14 Stkr. Ungkvæg og Kalve og 1 Tyr af jysk sortbroget Race, 3 Heste, 3 Plage og Føl samt 4 Faar. Sidste Aar solgtes c. ­25 Fedesvin.

 

Bjerget ligger paa en lille Banke, omgivet af sine Jorder, der stiger jævnt op mod Bygningerne. Disse er af Grundmur med Straatage. N. og ø. for Gaarden strækker sig den store Vildmose. Bjerget er en af de ældste Gaardc i Sognet; da et garnmelt, rigt udskaaret Skab, som er indmuret i Væggen, bærer Aarstallet 1654, mener man, at Gaarden stammer fra den Tid."

Saa vidt "Danske Gaarde". ~- Nævnte Skab bærer foruden Aarstallet 1654 tillige følgende Indskrift: A. C. S. D. T. D. Muligvis har da 1654 en Anders Christensen, gift med en Dorthea Thomasdatter, boet paa Bjerget.

 

 

l. Søren Madsen, nævnt 1663.

Peder Lauridsen, nævnt i Extract 1698, usikker.

Laurs Christensen 1672-99.

Enken Anne Pedersdatter, nævnt 1700.

Laurs Christensen, nævnt 1709 og 1711.

Anders Nielsen, nævnt 1713.                   .

Peder Christensen, gift ca. 1724.·

Anders Pedersen, ca. 1750-78.

Enken Karen JensdaHer 1778--80.

Anders Nielsen 1780~1803.

Søren Andersen 1803~ 1828. -- Fæstebrev dat. BirkeIse 1803 4/8

Enken Margrethe Madsdatter 1828-43.

Mads Sørensen 1843-87. ~ Fæstebrev dat. Birkeise 1843 9/9, Skøde 1887 3113.

Christen Nielsen Bjerg, siden 1887.

Mads Kristian Nielsen Bjerg fik 1914 14/2, læst 20/2, Skøde af sin Fader Christen Nielsen Bjerg paa 36 Tdr. Ld., hvorpaa er opført Gaarden "Ny Bjerget". –

1921: Niels Christian Nielsen Bjerg 28 Tdr. Ld., hvorpaa opført "Kjærgaard".

"Bjerget" var før denne Udstykning paa ca. 130 Tdr. Ld.

Bjerget-Slægtens Medlemmer har fra gammel Tid haft Ord for at være ualmindelig stærke. De ældste af den nulevende Slægt ved endnu adskilligt i den Henseende at fortælle om flere af dem, baade Mænd og Kvinder, men navnlig om "den stærke Jens Bjerg" ,Stamfader til Skærumlinien.  Meget tyder paa, at de gennemgaaende har været høje og statelige, og mange af dem har naaet en høj Alder.

Den Banke, hvorpaa Gaarden ligger, gaar et lille Stykke derfra som et langstrakt Højdeparti lige ud til Vildmosen. Den Del heraf, der ligger ud for Gaarden, er og har i Aar-hundreder været bevokset med Ege- og Birkekrat, der i Frastand tegner sig som et Bjerg i Horisonten. Herfra er der en vid Udsigt, ud over Aaby og veldyrkede Egne til den ene Side, og ud over Vildmosens milevide, lyngklædte Sletter til den anden. Ensomhed, Uberørthed, store Linier i Landskabet, Naturens Ynde og Fred slaaren her i Møde. I de senere Aar har Turister fundet Vej derud.

Fra denne Gaard skete i sidste Halvdel af 1700-Tallet det for den Tid ualmindelige, at af en Børneflok paa 8 blev kun de 3 i Hjemsognet. De 5 blev spredt viden om, deraf de 4 til Herregaarde og Byforhold. En. kom til Aalborg, en til Bregentved paa Sjælland, en til Bælum, en til Løgstør og en til Skærum ved Frederikshavn. Det er denne Søskendeflok, deres Forfædre og deres Efterslægt, der omhandles i denne Slægtebog.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H3

Marius Poulsen Knøsgaard

F: 4.juli 1877

D: 21.august 1976

 

 

Christian Poulsen.

 f. Aaby Enge  22.juli 1850, død smstds.  8.april 1903

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G3.MetteMarie Christensen,

f. Rævhede  25.marts 1849

død Aaby Enge  13.december 1880

 

F1

Christen Jensen f. i Fristrup 29.maj 1819

+ Rævhede 23.decmber 1874

E1 Jens Christensen

f. i Fristrup døbt 6.september 1793

+ 15.maj 1836

D1 Mette Andersdatter Berg f.p.”Bjerget” døbt i Aaby 9.marts 1749

begr. 21.februar 1790

Christen Jensen f.ca. 1732

begr. 4.marts 1805

Bodil Jensdatter f. i Røgild døbt 24.februar 1793

 

 

Margrethe Christensdatter

f:13.marts 1822 Rævhede

+ 29.juli 1852 sm.st.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D1 Mette Andersdatter Berg f.p.”Bjerget” døbt i Aaby 9.marts 1749

begr. 21.februar 1790

 

Christen Jensen f.ca. 1732

begr. 4.marts 1805

c1 Anders Pedersen

døbt 1724 24/9

begr.31/5 1778

 

Peder Christensen

kaldet Peder Bjerg

f ca. 1689

begr.29/10 1741

 

 

 

 

 

 

 

 

B1 Mette Larsdatter

ca 1685

begr 12/5 1748

A1 Laurs Christensen

+ ca.1669

Anne Pedersdatter

+ ca.1711

Gunne Sørensdatter

f.1723

begr.1/9 1771

 

Søren Jensen

f ca.1690

begr. 27/8 1762

Jens Nielsen

begr 1726 82 år

Maren Sørensdatter

begr 1743 78 år

 

Inger Jensdatter

f ca 1693

begr 1/10 1766

Jens Lauridsen

begr. 1725 83 år

Margrethe Michelsdatter

begr. 14/6 1725 72 år

 Dette er, hvad der står i slægtsbogen:

 

 

Slægtens ældst kendte Led.

A Laurs Christensen paa Bjerget -_ .. sikkert kaldet: Laust Bierg - + ca. 1699. -- Opført som Bruger af "Bjerget" i forskellige Mandtal 1672-96, i Matriklen 1688, i Jorde­bogen 1698 og i Kjær Herreds Tingbog og ved Synsforret­ning 1699.

 

. Gift Anne Pedersdatter, rimeligvis Datter af den Peder Laaridsen paa Bjerget, der ifølge Landstingsstævning 1698 9h l maa have været Laurs Christensens Forgænger som Fæster af Bjerget. - Anne Pedersdatter nævnes som Enke Aar 1700 i Kjær Herreds Tingbog, men maa omkring 1701 være bleven gift igen, atter med en Laurs Christensen, t omkring 1711. En Søn af dette Ægteskab er utvivlsomt den" Peder Larsen paa Bjerget", der begraves 1751 Sexag.­1/2 -, 49 Aar gJ. .

 

I Afsnittet "Fra Kilderne" er der - S. IS - gjort Rede 'for de Børn, der maa være Anne Pedersdatters. Deriblandt:

 

B Mette_Larsdatter, f. ca. 1685, begr. 1748 Cantate ­12/5 -, 63 Aar gl.

1) Gift ca. 1711 Anders Nielsen, rimeligvis kaldet Anders Bjerg og antagelig død omkring 1720. - Børn:

Anne (opkaldt efter Mormoderen) og Maren, der begge blev gifte 1736, henholdsvis med Peder Povelsen og Knud Hansen. Se S. 11.

2) Gift ca. 1720 Peder Christensen, kaldet Peder Bjerg (S. 11: 1728 og 1736), muligvis fra en af Aastrup­gaardene i Aaby Sogn, f. ca. 1689, begr. 1741,22 Tr.­29/10 --, Gaardmand paa Bjerget. -- Børn: C1. - Syns­forretning 1736 nævner kun een Søn af dette Ægtepar og flere Børn heller ikke fundet i Kirkebogen.

 

C1  Anders Pedersen paa Bjærget, døbt 1724, 15. Tr. --, 24/9 --, begr. 1778 31/5, 54 Aar gl., Gaardmand paa Bjerget. - Kaldet Anders Bjerg.